Các lệnh cơ bản vận hành MySQL/MariaDB

Thứ tư - 26/04/2023 09:43 225 0
Vận hành MySQL/MariaDB với các lệnh cơ bản như tạo, xóa database người dùng...
MySQLMariaDB
MySQLMariaDB
Đăng nhập vào SQL
mysql -u <username> -p<password>
ex :
mysql -u root -pAbcd@1234

Hiển thị các database đang có
SHOW DATABASES;

Tạo 1 database
CREATE DATABASE <database-name>;
ex
CREATE DATABASE takenotedb;
CREATE DATABASE takenotedb CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

Xóa 1 database
DROP DATABASE <database-name>;
ex
DROP DATABASE takenotedb;

Tạo người dùng takenote 
CREATE USER 'takenote'@'localhost' IDENTIFIED BY 'TakeNote2023';
CREATE USER 'takenote'@'10.1.11.1' IDENTIFIED BY 'TakeNote2023';
CREATE USER 'takenote'@'%' IDENTIFIED BY 'TakeNote2023';

Gán quyền sở hữu user takenote cho tất cả các database
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'takenote'@'localhost';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'takenote'@'10.1.11.1';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'takenote'@'%';
flush privileges;

Kiểm tra người dùng
SELECT host, user, password from mysql.user;

Đổi mật khẩu cho user sql bằng tài khoản root
- Sử dụng SET PASSWORD
SET PASSWORD FOR "takenote"@"localhost" = PASSWORD("Abcd@1234");
SET PASSWORD FOR "takenote"@"10.1.11.1" = PASSWORD("Abcd@1234");
SET PASSWORD FOR "takenote"@"%" = PASSWORD("Abcd@1234");
- Sử dụng ALTER USER
ALTER USER "takenote"@"localhost" IDENTIFIED BY "Abcd@1234";
ALTER USER "takenote"@"10.1.11.1" IDENTIFIED BY "Abcd@1234";
ALTER USER "takenote"@"%" IDENTIFIED BY "Abcd@1234";
- Sử dụng UPDATE mysql.user SET Password
UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD("Abcd@1234") WHERE USER="takenote" AND Host="localhost";
UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD("nAbcd@1234") WHERE USER="takenote" AND Host="10.1.11.1";
UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD("Abcd@1234") WHERE USER="takenote" AND Host="%";

Backup database
mysqldump -u <username> -p<password> <database_name> > path/backup_filename.sql
ex
mysqldump -u takenote -pAbcd@1234 takenotedb > /root/backup/takenotedb.sql

Restore Database
mysql -u <username> -p<password> <database_name> < path/backup_filename.sql
mysql -u takenote -pAbcd@1234 takenotedb < /root/backup/takenotedb.sql

Backup 1 table trong database
mysqldump -u <username> -p<password> <database_name> <table_name> > path/backup_filename.sql
ex
mysqldump -u takenote -pAbcd@1234 takenotedb tbusers > /root/backup/takenotedb.tbusers.sql

Restore 1 table trong database
mysql -u <username> -p<password> <database_name> < path/backup_filename.sql
mysql -u takenote -pAbcd@1234 takenotedb < /root/backup/takenotedb.tbusers.sql

THỰC THI 1 CÂU LỆNH MYSQL MÀ KHÔNG CẦN LOGIN VÀO SQL
- Thực thi lệnh sql ở shell của máy chủ
mysql -u username -p<password> -e 'sql command;'
mysql -u root -pAbcd@1234 -e 'show databases;'

- Thực thi lệnh sql máy chủ remote
mysql -u <username> -p -h remote.host database -e 'show databases;'

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây