Các lệnh cơ bản Apache2 trên Ubuntu 22.04

Thứ tư - 28/02/2024 22:04 149 0
Các lệnh cơ bản Apache2
apache2
apache2
Cập nhật Ubuntu 22.04
sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y

Cài đặt Apache2
sudo apt install apache2

Khởi động và kích hoạt dịch vụ
sudo systemctl enable apache2 && sudo systemctl start apache2

Kiểm tra trạng thái dịch vụ
sudo systemctl status apache2

Cài đặt php cho Apache2
sudo get install -y php8.1-cli php8.1-common php8.1-imap php8.1-redis php8.1-snmp libapache2-mod-php8.1 php8.1 php8.1-gmp php8.1-bcmath php8.1-gd php-json php8.1-mysql php8.1-curl php8.1-mbstring php8.1-intl php8.1-imagick php8.1-xml php8.1-zip php8.1-fpm php8.1-redis php8.1-apcu php8.1-opcache php8.1-memcache php8.1-memcached php8.1-ldap 

Tạo file Apache Virtual Host
Đi vào thư mục Apache và tạo file cấu hình cho site
cd /etc/apache2/sites-available/
touch yourdomain.com.conf

Mở file, dán các dòng mã sau, lưu tệp và đóng nó.
<VirtualHost *:80>
ServerName yourdomain.com
DocumentRoot /var/www/html/public

<Directory /var/www/html/>
AllowOverride All
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

Kích hoạt cấu hình Apache cho website và module rewrite.
sudo a2enmod rewrite
sudo a2ensite yourdomain.com.conf

Kiểm tra cấu hình apache đã đúng chưa
apachectl -t

Enable Apache modules.
a2enmod ssl rewrite headers proxy proxy_http deflate cache proxy_wstunnel http2 proxy_fcgi env expires

Disable Apache module
a2dismod ssl rewrite headers proxy proxy_http deflate cache proxy_wstunnel http2 proxy_fcgi env expires

Ví dụ để sử dụng PHP-FPM với Apache, cần disable perfok module và enable event moduel
a2enconf php8.1-fpm
a2dismod php8.1
a2dismod mpm_prefork
a2enmod mpm_event
systemctl restart apache2

systemctl enable apache2
systemctl enable php8.1-fpm

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây